BASF otvára cestu udržateľnému vodíku

Bratislava, 30.09.2021

  • BASF skúma získavanie vodíku z metánu a elektrolýzou vody za pomoci obnoviteľnej energie.
  • Táto i ďalšie inovácie majú prispieť k zásadnej úspore emisií v chemickom priemysle.

Vodík patrí medzi najdôležitejšie alternatívne palivá, uplatňuje sa v priemyselnej výrobe či doprave a jeho význam bude aj naďalej rásť. BASF sa aktívne venuje ekologicky šetrnej výrobe vodíka. Pracuje na zdokonaľovaní dvoch nízkoemisných procesov a vodík vníma ako jeden z nástrojov pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

„Zameriavame sa na získavanie vodíka z metánu a elektrolýzou vody za pomoci obnoviteľnej energie. Kvôli výrazne nižšej spotrebe elektriny a vody má prioritu pyrolýza metánu, označovaná ako tyrkysový vodík,“ vysvetľuje Filip Dvořák, Country Manager spoločnosti BASF Slovensko spol. s r. o.

BASF považuje túto technológiu ako jednu z kľúčových k bezemisnej výrobe základných chemikálií, ktoré zodpovedajú za 70 % emisií chemického priemyslu. Na ceste k šetrnej výrobe vodíka BASF vo svojom výrobnom závode v nemeckom Ludwigshafene už dokončila skúšobné zariadenie pre nové procesy pyrolýzy metánu. Po úspešnom absolvovaní počiatočných testov BASF predpokladá zavedenie pilotnej prevádzky. Spoločnosť očakáva nasadenie tejto inovácie v priemyselnom rozsahu po roku 2030.

„Budúce aplikácie klimaticky šetrného vodíka závisia nielen na technickej realizovateľnosti, ale aj na cene a dostupnosti zelenej energie. Tempo rozvoja obnoviteľných zdrojov tak rozhodne o tom, či v nasledujúcej dekáde bude projekt pripravený pre plošné uvedenie na trh,“ dopĺňa Filip Dvořák. V záujme zaistenia dostatočného množstva energie z obnoviteľných zdrojov BASF vykonáva rozsiahle investície. Napríklad pre zásobovanie svojho hlavného závodu v Ludwigshafene plánuje vybudovať pobrežnú veternú elektráreň o predpokladanej kapacite 2 GW, zároveň sa BASF podieľa tiež na výstavbe veterného parku Hollandse Kust Zuid s odhadovanou kapacitou 1,5 GW.

V spolupráci so spoločnosťou Siemens Energy zároveň BASF vo svojej centrále skúma možnosti výstavby vodného elektrolyzéra s kapacitou 50 MW pre bezemisnú výrobu vodíka z vody a elektrickej energie. Takto získaný vodík má nájsť využitie predovšetkým v materskom závode BASF, v obmedzenej miere sa bude používať aj pre dopravu v regióne Rýn-Neckar.

Súčasťou úsilia BASF o minimalizáciu emisií je tiež zaisťovanie kapacít pre ukladanie CO2. V Antverpách, kde sa nachádza druhý európsky závod BASF typu Verbund, sa chce spoločnosť zapojiť do jedného z najväčších projektov na ukladanie CO2 v Severnom mori. V rámci konzorcia Antwerp@C spolupracuje BASF na uskladňovaní emisií v objeme viac ako 1 milión ton CO2 ročne. Konečné rozhodnutie o tejto investícii má padnúť v roku 2022.

Pridaj komentár