BASF – ChemCycling


ChemCyclingTM je názov projektu chemickej recyklácie v spoločnosti BASF. Cieľom projektu je vyrábať pre zákazníkov vysokovýkonné produkty na priemyselnej úrovni z chemicky recyklovaného plastového odpadu.

Spoločnosť BASF spolupracuje s viacerými technologickými partnermi, ktorí prostredníctvom termochemického procesu, nazývaného pyrolýza, premieňajú plastový odpad (ako napríklad použité pneumatiky alebo matrace) na druhotné suroviny (pyrolýzny olej). Tento olej môže BASF dodávať do siete svojich výrobných závodov na začiatku hodnotového reťazca a šetriť tak fosílne zdroje.

Pri chemickej recyklácii sa polymérové reťazce chemicky štiepia na základné zložky, ktoré sa dajú využívať ako suroviny v chemickom priemysle. Z týchto surovín je následne možné vyrábať produkty rovnakej kvality ako pri použití fosílnych surovín. To znamená, že sa môžu uplatniť napríklad v zdravotníctve alebo v styku s potravinami.

Chemická recyklácia umožňuje zhodnocovať iné toky plastového odpadu ako mechanická recyklácia, a preto predstavuje vhodné doplnkové riešenie pre plastový odpad, ktorý sa z technologických, ekonomických alebo ekologických dôvodov nedá recyklovať mechanicky.

Projektom ChemCyclingTM chceme prispieť k tvorbe obehového hospodárstva pre plasty. Chemická recyklácia môže prispieť k zvýšeniu miery recyklácie a zníženiu množstva plastového odpadu, ktorý sa musí spáliť alebo končí na skládke. Navyše, používaním recyklovaných surovín vieme nahradiť fosílne zdroje a produkovať menej emisií CO2 než pri tradičnej výrobe plastov.

V porovnaní so spaľovaním vzniká pri pyrolýze plastového odpadu o 50 % menej emisií.

Úspech opatrení

Ekologický dohovor EÚ obsahuje ambiciózny plán prejsť do roku 2050 v rámci EÚ na klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo. Chemická recyklácia k  tomu môže výrazne prispieť, keďže odpad sa znova premieňa na cenné suroviny a týmto spôsobom zostáva v obehu. Okrem toho sa obmedzením spaľovania a oddelením výroby nových plastov od fosílnych palív dramaticky znižujú uhlíkové emisie. Chemická recyklácia môže účinne prispieť k  zvýšeniu miery recyklácie, napríklad aby sa dosiahli ciele EÚ v oblasti recyklácie plastových obalov na úrovni 50 % do roku 2025 a na úrovni 55 % do roku 2030.

Analýza životného cyklu (LCA), ktorú pre spoločnosť BASF vypracovala spoločnosť Sphera a ktorú recenzovali traja nezávislí odborníci, dospela k jednoznačnému záveru, že pri chemickej recyklácii (presnejšie pyrolýze) zmiešaného plastového odpadu vzniká o 50 % menej emisií CO2 než pri jeho spaľovaní.