SPP

Energia. Ľudia. Krajina.

Ochrana životného prostredia a podpora kultúry, športu a vzdelávania je súčasťou nášho zodpovedného podnikania.

O spoločnosti

SPP

Nadväzujúc na viac ako 165 ročnú tradíciu je dnes SPP najväčším dodávateľom energií na Slovensku. Už druhý rok sme výkupcom energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov (OZE) a poskytujeme služby viac ako 2 000 malým slovenským výrobcom elektriny z OZE, ktorú spolu s poradenstvom zameraným na energetickú efektívnosť a šetrnejší prístup k životnému prostrediu, dodávame našim odberateľom. Sme pripravení byť súčasťou nášho spoločného úsilia na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

Pripravujeme preto projekty ďalšieho rozvoja výroby energií z OZE, vrátane výroby a využívania obnoviteľných plynov – biometánu alebo vodíka. Umožníme tak aj využitie existujúcej plynárenskej infraštruktúry v budúcnosti. Uvedomujeme si, že súčasťou zodpovedného a udržateľného podnikania je aj vzťah k ľuďom, komunitám a krajine, v ktorej pôsobíme. V oblasti našej spoločenskej zodpovednosti sa preto zameriavame predovšetkým na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska, podporu kultúry a umenia, športu a znevýhodnených skupín.

„Uvedomujeme si potrebu meniť sa spolu so svetom okolo nás. Súčasťou našej vízie do roku 2030 je preto nielen zvýšenie ekonomickej výkonnosti a zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti, ale v neposlednom rade aj posilnenie environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti, reflektujúc pritom globálne trendy v  energetickom sektore a ciele v oblasti klímy a ochrany životného prostredia. Našim zákazníkom budeme poskytovať produkty a služby, ktoré im umožnia využívať energie efektívnejšie, či podporia udržateľnosť ich podnikania.“

Richard Prokypčák, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP

Best Practice spol. SPP

Kategória:

Dlhodobá ochrana životného prostredia a podpora kultúry, športu a vzdelávania.

Cieľ:

 • Ochrana biodiverzity ako súčasti prírodného dedičstva Slovenska.
 • Podpora umenia a kultúry a obnovy kultúrnych pamiatok ako súčasti kultúrneho dedičstva.
 • Podpora športu na vrcholovej a komunitnej úrovni a športových aktivít detí a mladých ľudí.

Detaily:

 • Spolupráca so Správou TANAP-u pri výsadbe takmer 18 tisíc stromov v 2020, 30 tisíc stromov v 2021 a ochranou 107 storočných jedlí – súčasti pôvodného genofondu tatranských lesov.
 • Podpora ekologického včelárstva na Slovensku a projekty postupného pretvárania areálov SPP na bezúdržbové „včelie lúky“ v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.
 • Ochranu kultúrneho dedičstva Slovenska podporujeme prostredníctvom Nadácie SPP už 16 rokov podporou obnovy viac ako 260-tich pamiatok celkovou sumou viac ako 16 miliónov eur od 2004 aj ako partner Ceny Fénix – Kultúrna pamiatka roka; prostredníctvom Galérie SPP podporujeme umenie od roku 2000.
 • Podporíme umenie a kultúru aj ako generálny partner 56. ročníka medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti  a ako hlavný partner Dní architektúry a dizajnu DAAD 2021 a ceny za architektúru CEZAAR 2021.
 • V roku 2021 sme partnermi filmu Petra Bebjaka „Správa“ a jeho slávnostnej premiéry v septembri 2021.
 • Podpora športu na vrcholovej aj komunitnej úrovni – 17 rokov sme partnerom Slovenského paralympijského výboru a hlavným partnerom Slovenského olympijského a športového výboru; v roku 2021 stali sme sa hlavným partnerom slovenského šprintéra Jána Volka a prostredníctvom Nadácie SPP podporíme športové aktivity detí v regiónoch vo výške 190.000 eur.
 • Budeme rozvíjať dobrovoľníctvo prostredníctvom partnerstva so združením Cesta von.
 • Podporíme záujem detí o inovácie a efektívne využívanie energií prostredníctvom novej výstavy Smart energia v Múzeu SPP.
107 storočných jedlí – pôvodný genofond tatranských lesov
Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2018 a 2019
Výstava SMART ENERGIA – pozvánka

Miesto projektu

Mlynské nivy 44/a
Bratislava, 825 11