Východoslovenská energetika Holding a.s.

Trvalá udržateľnosť v Skupine VSE Holding

Realizovať aktivity zamerané na trvalo udržateľný rozvoj považujeme za prirodzenú súčasť nášho podnikania. Zachovať krajinu a prostredie, v ktorom pôsobíme, aj pre ďalšie generácie, vnímame ako povinnosť každého jedného z nás. Preto sa snažíme znižovať dopad našej činnosti na životné prostredie, angažovať zamestnancov a pozitívne vplývať na regióny a komunitu. Vieme, že trvalo udržateľné aktivity vyhľadávajú aj naši zákazníci, preto im ponúkame efektívne riešenia – aj v podobe inteligentných budov.

O spoločnosti

Východoslovenská energetika Holding a.s.

Sme Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding) – moderná energetická spoločnosť, ktorá riadi svoje dcérske spoločnosti zabezpečujúce distribúciu elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.) ako aj dodávku elektriny a zemného plynu (Východoslovenská energetika a.s.) a ďalších inovatívnych produktov a služieb, ktoré našim zákazníkom prinášajú efektívnejšie využívanie energií. Presadzujeme princípy zodpovedného podnikania vo všetkých procesoch, ktoré sa vo firme odohrávajú. Realizujeme aktivity smerujúce k podpore komunity, zlepšeniu zamestnaneckých a dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ako aj k ochrane životného prostredia. Opierame sa pri tom o štyri piliere – odbornosť, inovácie, diverzitu a udržateľný rozvoj.

Sídlo spoločnosti, administratívna budova Mlynská Nova v Košiciach

„V snahe podporiť udržateľný rozvoj a zachovať svet pre budúce generácie meníme svoje myslenie, prístup k životu, dávame si nové záväzky. Tým naším záväzkom je pomôcť zákazníkom na ich ceste k udržateľnému podnikaniu a previesť ich predovšetkým zmenami v oblasti energetiky a efektívneho využívania zdrojov.“

Juraj Bayer, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE a.s.

Best Practice: Inteligentné budovy a energetické riešenia

Kategória:

Inteligentné budovy, energetické riešenia, energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje

Cieľ:

Pomáhať zákazníkom uspokojovať ich potreby v oblasti trvalej udržateľnosti. Navrhovať riešenia, ktoré smerujú k zníženiu energetickej náročnosti budov a efektívnemu využívaniu energií a to prostredníctvom automatizovaného manažmentu budov a s využitím obnoviteľných zdrojov.

Multifunkčná športová hala v Liptovskom Hrádku, štúdia

Detaily:

Našim zákazníkom, firmám a organizáciám poskytujeme komplexné energetické riešenia. Výsledkom sú nové budovy či zrekonštruované priestory, haly, ktoré spĺňajú aj tie najprísnejšie kritériá. Dôsledne pracujeme s výberom materiálov a technológií. Dôraz kladieme na prevádzku budov s budúcim zreteľom na životné prostredie a efektívne využívanie energií. Samozrejme, vytvárame kvalitné vnútorné prostredie. Rovnako nám záleží na komforte užívateľov, preto využívame a aplikujeme také IT riešenia, ktoré prinášajú zákazníkom benefity a súčasne zvyšujú hodnotu samotnej budovy. Dobrým príkladom je výstavba multifunkčnej športovej haly v Liptovskom Hrádku, kde sme zastrešili celú dodávku technológií – ľadovú plochu, systém chladenia, vykurovanie, vetranie a odvlhčovanie, osvetlenie. Vytvorili sme inteligentnú halu, plne automatizovaný systém riadený na diaľku, ktorý navyše zaisťuje minimálne prevádzkové náklady.

Fakty:

  • Hospodárna prevádzka – výrazná úspora prevádzkových nákladov vďaka využívaniu odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe chladu
  • Zdravie a bezpečnosť – systém chladenia ľadu bez čpavku
  • LED iSmart osvetlenie – úsporné a rovnomerné osvetlenie celej ľadovej plochy s DALI reguláciou
  • Plne automatizovaný systém riadenia, chladenia, odvlhčovania, vykurovania nastaviteľný podľa požiadaviek zákazníka. Je riadený na diaľku
  • Ekonomické vyhodnotenie prevádzky, rozdelenie spotrieb na jednotlivé technologické celky
  • Vyhodnotenie účinností zariadení v reálnom čase (aktuálnom stave)

Prekážky:

Výzvou bolo nájsť riešenie, ktoré bude spĺňať požiadavky zákazníka na efektívne riadenie zdrojov a nákladovosť. Vytvoriť unikátne riešenie systému chladenia bez čpavku. Zrealizovať celú technologickú časť stavby za 6 mesiacov.

Riešenie:

Vytvorili sme inteligentnú halu, ktorá ponúka kvalitné vnútorné prostredie a zaisťuje minimálne prevádzkové náklady. Centrum je príkladom moderného štadióna, ktorých môže byť na Slovensku viac.

Video: Komplexné technologické riešenie pre multifunkčnú športovú halu v Liptovskom Hrádku

Miesto projektu

Mlynská 31
Košice, 042 91