Západoslovenská energetika, a.s.

Sprievodca zákazníka transformáciou energetiky

Našim hlavným cieľom je  krok po kroku napomáhať k zvyšovaniu udržateľnosti v energetickom svete. V praxi to znamená, že v našich energetických sieťach dochádza k prechodu na nízkouhlíkové dodávky energie: integrujú sa obnoviteľné zdroje, pomocou inteligentných platforiem sa prepájajú výrobcovia a spotrebitelia.

Naše zákaznícke riešenia napomáhajú všetkým typom zákazníkov efektívnejšie využívať energiu, zároveň vyrábať svoju vlastnú z obnoviteľných zdrojov, a tým znižovať uhlíkovú stopu. Pozornosť výrazne upriamujeme aj na podporu znevýhodnených spoločenských skupín a takisto rozvoj našich regiónov cez grantové programy Nadácie ZSE. Digitalizácia, dekarbonizácia a decentralizácia našich aktivít je rovnako súčasťou modernizácie procesov, vedúcej k trvalo udržateľnému rozvoju.

O spoločnosti

Západoslovenská energetika, a.s.

Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE) je spoločnosť s takmer 100 ročnou históriou, ktorá patrí do najväčšej európskej energetickej skupiny E.ON. Medzi  kľúčové činnosti firmy patrí najmä prevádzkovanie distribučnej sústavy elektriny na západnom Slovensku, predaj elektriny a plynu, komplexné zákaznícke riešenia zamerané na využite obnoviteľných zdrojov a technológie pre inteligentné domácnosti, budovanie nabíjacích staníc a rozvoj e-mobility na Slovensku.

Každý deň sa na nás spolieha viac ako milión zákazníkov. Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania. Zdravie a bezpečnosť, potreby zákazníka, inklúzia a podpora čistých zdrojov energií sú našimi top rovnocennými prioritami, ktoré sa odzrkadľujú v nastavení riadenia firmy.

„Zmena klímy predstavuje jednu z najväčších hrozieb našej generácie a jej vplyvy neúmerne zaťažujú najzraniteľnejšie skupiny. Ako energetická firma disponujeme potenciálom, ktorý dokážeme využiť na prechod k bez emisným riešeniam, prispieť k cieľom Parížskej dohody a Európskeho ekologického dohovoru, rozvíjať či obnoviť ekosystémy a vytvoriť inkluzívnu spoločnosť. Aj preto chceme zákazníkom ponúknuť riešenia, ktoré pozitívne vplývajú na každú oblasť udržateľného rozvoja.“

Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE

Udržateľnosť je jedna z najväčších výziev našej generácie a skupina ZSE musí byť súčasťou riešenia

Kategória: Energetika, transformácia k uhlíkovej neutralite, spoločenská zodpovednosť

Cieľ: Vytvorenie škály trvalo udržateľných produktov a energeticky efektívnych riešení, popri redukcii uhlíkovej stopy z vlastných zariadení a aktivít smerom k  uhlíkovej neutralite.

Detaily: Výroba elektrickej energie z konvenčných zdrojov výrazne vplýva na európsku produkciu CO2, energetický sektor v Európskej únii vyprodukuje ročne až 1,17 miliardy ton emisií. Krajiny Európskej únie zavádzajú tzv. zelené zmeny v energetike. Výraznou súčasťou je zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe – v roku 2020 na 20 % a  v roku 2030 až na 32 %. Zelená elektrina, ktorú priniesla ZSE ako prvý veľký dodávateľ na Slovensku, je vyrobená 100 % z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) ako sú napríklad slnko, vietor, voda, biomasa či geotermálna voda. V roku 2020 boli záruky pôvodu nakúpené z viac ako 760 malých fotovoltických elektrární po celom Slovensku. Tieto zdroje energie sa prirodzene obnovujú, to znamená, že sú nevyčerpateľné a ekologické.  Zelená elektrina funguje na princípe záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktoré potvrdzujú, že nakúpená energia pochádza z OZE. Zákazník k nákupu zelenej elektriny dostáva aj vlastný zelený certifikát. Postupne na zelenú elektrinu prechádzajú aj všetky budovy ZSE s pilotom zelenej prevádzky v Nitre, kde sa výmenou kotolne a inštaláciou fotovoltiky znižujú prevádzkové náklady a uhlíková stopa približne o 30%. Pod garantovanými energetickými službami ZSE prevádzkuje aj budovu na Hraničnej ulici v Bratislave, kde sa na mesačnej báze reportujú energetické úspory. ZSE postupne buduje akčný plán pre redukciu CO2 v rámci kompletného portfólia svojich budov a zabezpečuje ich energetickú efektívnosť.

Medzi ďalšie udržateľné riešenia od ZSE jednoznačne patria fotovoltické panely s garanciou vyrobenej elektriny za každého počasia, či zelené strechy, ktoré v kombinácii s fotovoltikou tvoria ekologické a úsporné riešenia (napr.: zlepšovanie tepelnej pohody v budove, či znižovanie nákladov na prevádzku, najmä chladenie v lete). ZSE takisto ponúka inovatívne riešenie ZSE Fotovolt Bezstarosti, s rozšíreným monitoringom výroby, spotreby, ako aj prebytkov elektriny. Súčasťou tohto riešenia sú aj zelená elektrina a virtuálna batéria, v ktorej dokáže spotrebiteľ dočasne uložiť prebytočne vyrobenú elektrinu a využiť ju opäť v čase, keď spotreba bude vyššia než výroba. S virtuálnou batériou sa zvýši úspora elektriny až na 40 % nákladov na elektrinu a skracuje sa návratnosť fotovoltického riešenia približne o 3 roky. V oblasti elektromobility je ZSE Drive technologickým lídrom na trhu v rámci prevádzky ultra rýchlych verejných nabíjacích staníc, ponúka širokú škálu služieb a poradenstva pre B2B zákazníkov, B2M a zároveň rozširuje svoju pôsobnosť aj v B2C segmente. Od mája 2021 je na nasledujúcich 6 mesiacov ZSE Drive súčasťou showroomu elektromobility v Bratislavskom Auparku s názvom Moonlight. Nabíjanie elektromobilu vo verejných staniciach ZSE Drive je takisto kryté zelenou elektrinou. ZSE zároveň elektrizuje svoju vlastnú flotilu s cieľom maximálnej redukcie fosílnych vozidiel do roku 2030.

Firma sa snaží ísť príkladom udržateľnosti aj v oblastiach deplastizácie, triedenia a zhodnocovania odpadov, spoločenských podujatí a podpory sociálnych podnikov. Nadácia ZSE podporuje svojimi grantovými programami výnimočné školy a učiteľov, lokálne kultúrne a športové akcie a takisto rozvoj v regiónoch. Zamestnanci sa sami zapájajú do mnohých projektov podporujúcich inklúziu a charitatívne účely, organizujú sa udalosti pre crowdfundingové zámery, z ktorých financie putujú znevýhodneným skupinám. Týmito a mnohými ďalšími aktivitami sa ZSE snaží prispieť k udržateľnému spôsobu podnikania a života vo všeobecnosti, aby naši zamestnanci, zákazníci a generácie po nás žili v zdravom životnom prostredí a plne inkluzívnej spoločnosti.

Miesto projektu

Dominika Filinová, ZSE Corporate Development & Innovations

Čulenova 6
Bratislava, 816 47