Kaufland – REset plastic


Plasty sú pre svoje vlastnosti široko-využiteľným materiálom, ktorý však vďaka svojej dlhotrvácnosti zaťažuje životné prostredie roky, čím sa stáva globálnym problémom.

Prehlbujúca sa priepasť medzi množstvom ročne vyprodukovaného plastu a množstvom, ktoré sa vyzbiera a zrecykluje viedlo v roku 2018 k sformulovaniu komplexnej jednotnej stratégie, platnej pre všetky krajiny a divízie skupiny Schwarz v oblasti plastov.

Stratégia, ktorá presadzuje holistický prístup k otázke nakladania s plastami. Má jasnú víziu „Menej plastov – uzavretý kolobeh“, ktorá spočíva v uzavretí kolobehu od výroby cez prepravu až po maloobchod, v znižovaní použitia plastov a zabezpečení ich recyklácie na všetkých úrovniach, vrátane zvyšovania povedomia o dôležitosti komplexného prístupu k otázke plastov. Navyše, je úzko prepojená s merateľnými cieľmi.

Stratégia stojí na 5 pilieroch:

  1. REduce – Všade, kde je to možné, zamedzujeme používaniu plastov v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.
  2. REdesign – Vytvárame produkty tak, aby sa dali recyklovať a uzatvárali kolobeh.
  3. REcycle – Zbierame, triedime, recyklujeme a uzatvárame kolobeh cenných surovín.
  4. REmove – Podporujeme odstraňovanie plastov z prírody.
  5. REsearch – V rámci inovatívnych riešení investujeme do výskumu a vývoja. V oblasti recyklácie a šetrného zaobchádzania s cennými zdrojmi robíme patričnú osvetu.

V nadväznosti na pilier REdesign sme pridali na obaly našich vlastných značiek, pri ktorých prišlo k zmene obalu na verziu priateľskejšiu k životnému prostrediu, logo Balené zodpovedne. Vďaka tomuto označeniu zákazník na prvý pohľad rozpozná, že obal prešiel zmenou v zmysle nášho záväzku a predstavuje tak menšiu záťaž pre životné prostredie.

Pre dodávateľov nielen našich vlastných značiek máme vypracovaný manuál s odporúčaniami ako pristupovať k obalom výrobkov, aby boli navrhované v zmysle udržateľnosti pri zachovaní ich základných ochranných vlastností. V rámci piliera REmove pravidelne organizujeme dobrovoľnícke aktivity čistenia životného prostredia, do ktorých zapájame našich zamestnancov.

Viac o iniciatíve: Naše kroky pre zníženie plastového odpadu | Kaufland


Úspech opatrení

Využívanie už použitých plastov má vplyv aj na znižovanie CO2, nakoľko výroba nového plastu produkuje viac emisií CO2 ako výroba recyklovaného plastu. Naša stratégia podporuje využívanie recyklovaného plastu a stanovuje cieľ používania v priemere 25 % recyklátu v obaloch našich vlastných značiek do konca roka 2025.

Trvalá udržateľnosť a s ňou súvisiaca oblasť obehového hospodárstva patrí medzi naše priority.