SPP – Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ)


Takmer 45-50 % zmesového komunálneho odpadu tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa dá ďalej spracovať. Dnes však končí na skládkach a vytvára nezanedbateľné množstvo metánových emisií (skládkový plyn).

Práve CEBZ umožní slovenským mestám spracovávať bioodpad efektívnym spôsobom a uzavrieť tak obehový cyklus, kedy sa lokálne produkovaný bioodpad, stáva zdrojom energie pre danú komunitu a zároveň aplikáciou biokompostu sa prispieva k zlepšeniu vlastností pôdy a ekosystému.

CEBZ predstavujú najlepšiu dostupnú prax pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Aj keď ich hlavným produktom je biometán a biokompost, CEBZ je obehovým riešením pre celú škálu komunálnych odpadov. Jedno zariadenie CEBZ dokáže spracovať až 60 000 ton bioodpadu ročne od 250 000 obyvateľov, pričom SPP v spolupráci s BRANTNER Slovakia s.r.o. plánuje niekoľko projektov CEBZ.

CEBZ je založené na princípe mechanického triedenia a procese suchej anaeróbnej digescie. Od bežných bioplynových staníc sa líši tým, že pracuje s tuhšou zložkou a oveľa menším množstvom vody. Práve vďaka tejto inovatívnej technológii dokážeme bioodpad spracovať a dať mu nový život vo forme bio produktov. Spracovanie dokáže inovatívne zhodnotiť odpad a výrazne znížiť objem skládkovania.

V procese mechanického triedenia zmesového komunálneho odpadu sa z odpadu vyseparujú zhodnotiteľné a recyklovateľné komodity. Takto možno získať recyklovateľné zložky (najmä kovy), výhrevné zložky (využiteľné na výrobu alternatívnych palív), drobný inertný odpad a biologicky rozložiteľný odpad určený na následné energetické a materiálové zhodnotenie.

CEBZ dokáže spracovať privezený odpad priebežne, preto má nízke nároky na jeho uskladnenie. Celý proces spracovania prebieha v uzatvorenom priestore. Do okolia sa tak nešíria obťažujúce pachy. Aj to odlišuje CEBZ od otvorených kompostární. Po spracovaní v CEBZ získavame produkty vo forme biometánu a biokompostu.


Úspech opatrení

Využitie biometánu ako zdroja obnoviteľnej energie v energetike a/alebo doprave prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov. Aplikácia biokompostu v poľnohospodárstve prispeje k  lepším vlastnostiam pôdy a prispieva k zvýšeniu ukladania organického uhlíka v pôde. CEBZ výrazne prispeje k  zníženiu množstva odpadov ukladaných na skládke (až o 70 % oproti dnešnému stavu) a zvýši štandard nakladania s odpadom. Vďaka použitej technológii tiež dôjde k eliminovaniu zápachu zo skládky.