VSE – Využívanie odpadového tepla a hospodárne nakladanie s vodou


Naša spoločnosť VSE sa v rámci komplexného technologického riešenia pre športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku zamerala na systém chladenia a vykurovania, vetrania, odvlhčovania, ako aj na osvetlenie a ozvučenie haly zimného štadióna. Vďaka tomu sa dnes centrum vyznačuje úspornými technológiami – vrátane využívania odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe chladu. Prebytočné teplo zo strojovne sa zachytáva a následne využíva. Nový systém hospodárneho nakladania s energiou a vodou tak zabezpečuje dlhodobo udržateľnú prevádzku.

Strojovňa chladenia je konštruovaná tak, že cez systém výmenníkov a potrubných rozvodov sa dopravuje odpadové teplo zo strojovne do priestoru snežnej jamy. Základom úpravy ľadovej plochy je zrezanie hornej vrstvy ľadu. Zrezaná ľadová drť o teplote -1 až -5°C sa zaleje vodou o teplote približne 40 °C, čím sa v snežnej jame roztápa. Po zmene skupenstva je voda následne cez systém filtrov prefiltrovaná a dohriata na jej opätovné použitie – zalievanie ľadovej plochy.

Táto úprava ľadovej plochy prebieha niekoľkokrát počas dňa a je jedným z ekonomicky najnáročnejších úkonov pri prevádzke zimného štadióna.

Pre úspešnú implementáciu opatrení smerujúcich k efektívnemu využitiu odpadového tepla bola rozhodujúca inštalácia meracích zariadení.

Zber a analýza dát sa už v prvých mesiacoch prevádzky štadióna ukázali ako kľúčové. Iba vďaka dátam o spotrebe elektrickej energie, výrobe chladu a klimatických podmienok v interiéri bolo možné zladiť jednotlivé technológie, aby fungovali efektívne. Pre vyhodnotenie účinností a finančnú, technickú analytiku je celá strojovňa osadená meračmi tepla/chladu, elektromermi, vodomermi. Nainštalované meracie zariadenia sú napojené na centrálny systém pre diaľkový odpočet. V súčasnosti je plne automatizovaná technológia využívaná nielen na zber dát o spotrebe a výrobe, ale aj technikmi centra, ktorí sú schopní pomocou systému pre meranie a reguláciu odstrániť väčšinu chýb na diaľku.


Úspech opatrení

Potenciál využitia odpadového tepla je obrovský a umožňuje tiež vytvorenie nového energetického systému, kde zákazníci spotrebúvajú to, čo potrebujú, a to, čo nespotrebujú, využívajú inak, alebo zdieľajú napr. s inými zákazníkmi. Je nepopierateľné, že tieto typy riešení vedú k dekarbonizácii energetiky. Sú to riešenia na dekarbonizáciu a redukciu emisií, šetria prírodné zdroje a zavádzajú obehovosť opätovným využívaním alebo recykláciou energie. Využitím nových technológií a inovácií je tak možné zastaviť odčerpávanie zvyškového tepla do atmosféry, jeho zneškodňovanie a plytvanie a namiesto toho ho využívať ako zdroj. Efektívne využívanie odpadového tepla teda predstavuje cenný prínos aj k obehovému hospodárstvu.

Prevádzkové náklady zimného štadióna sa vďaka realizovaným opatreniam podarilo znížiť o jednu tretinu v porovnaní so štadiónom podobného typu.